ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง #เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ร่วมด้วยนิสิตภาควิชาต่างๆ ที่ลงเรียนในรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” ดูรายละเอียดหนังสือได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/index.php/2023/06/29/2037/?fbclid=IwAR22vJWgken5tcOPj4_voPijP-BQUZn59Mm8mjt-GjDr6wYpCY2PAi5Y0IE

ดาวน์โหลดหนังสืออ่านได้ “ฟรี” ในช่องทางต่อไปนี้

• แอปพลิเคชัน CU-eBook Store : https://www.chulabook.com/literature/181717

• แอปพลิเคชัน Meb : https://shorturl.asia/G7WqY

หรือสามารถเข้าถึง flipbook ได้ที่นี่ค่ะ https://anyflip.com/jfgyq/teuz/

เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว เป็นหนังสือที่บันทึก “เสียง” ของ “นัก(อยาก)เขียนรุ่นใหม่” ซึ่งยังขาดพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน “งานเขียนร้อยแก้ว” จำนวน 15 เรื่อง (และเรื่องรับเชิญอีก 1 เรื่อง) นี้เป็นบันทึกประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการสะท้อนย้อนคิด (reflection) ในอาณาบริเวณของ “การสร้างงาน” ที่ไม่อาจแยกขาดจาก “การเสพ” “การวิจารณ์” และ “งานบรรณาธิการ” ได้ #ภาคสนามวรรณกรรม

ผู้พิสูจน์อักษร: เทวบุตร เทพนรินทร์
ผู้ออกแบบปกและภาพประกอบ: สุณิชา จุลอักษร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ธมลวรรณ จิ้มลิ้มเลิศ, ณิชาภัทร จันทสิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหนังสือ: อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง, คุณศศิวิมล นทธี สุระเดชชะมงคล (นามปากกา นทธี ศศิวิมล) และคุณนิชานันท์ นันทศิริศรณ์

บรรณาธิการ: หัตถกาญจน์ อารีศิลป

ผลงานสืบเนื่องจากรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” รายวิชาในความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการจัดทำหนังสือจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ะ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

[post-views]