ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์” ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์เพื่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.10 น.
ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมได้ 2 ช่องทาง
1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
(รับจำนวน 40 ที่นั่ง หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน จะขออนุญาตให้รับฟังการ
ประชุมผ่านทางโปรแกรม ZOOM)
2) เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโปรแกรม ZOOM
(ลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุมจะส่งให้ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนต่อไป)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/LpMzcvwQ7JuxcJwd9
หรือผ่านทาง QR code
***ไม่มีค่าใช้จ่าย***

[post-views]