ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล” โดย แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ในงานนี้จะมีการมอบหนังสือให้แก่ผู้เข้าร่วมเรื่อง “ธรรมของพระราชา” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก หม่อมหลวงจารุวัฒนา ชินธรรมมิตร

[post-views]