การขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อ่านรายละเอียดได้ที่ ไฟล์ประกาศ
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขยายเวลาการรับหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในโครงการและหลักสูตรตามประกาศฯ จากวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2564
.
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะต้องส่ง “แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ” ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ มาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เท่านั้น

[post-views]