การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ ฯ ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์” ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
————————–
ผู้สนใจสามารถชมการประชุมวิชาการย้อนหลังได้จากวีดิทัศน์นี้
รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัย
1. งานวิจัยสาขาภาษา “การวิจัยภาษากับภาพตัวแทนเพื่อทำความเข้าใจสังคม”
– ภาพตัวแทน: การศึกษาภาษากับอัตลักษณ์จากมุมมองเชิงวิพากษ์
รศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
– แก่แล้วไม่มีคุณค่าจริงหรือ: ภาพตัวแทนผู้สูงอายุไทยที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสื่อสาธารณะ
อ.ดร.ธีระ บุษบกแก้ว
– “คนดีที่เปื้อนบาป”: การศึกษาภาพตัวแทนบุคคลพ้นโทษในสื่อสาธารณะ
นายนครินทร์ สำเภาพล
2. งานวิจัยสาขาวรรณคดี “การวิจัยเพื่อไขข้อถกเถียงด้านวรรณคดี”
– “แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป”: ไขปริศนาเรื่องอิเหนาและเรื่องดาหลังฉบับอยุธยา
ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
3. งานวิจัยสาขาคติชน “ทฤษฎีคติชนสร้างสรรค์กับการวิจัยภาคสนาม”
โดย รศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
– จากละโว้ถึงหริภุญชัย: การเดินทางของพระนางจามเทวีในตำนานและในบริบทร่วมสมัย
ผศ.ดร.วริศรา อนันตโท
– เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องกราบพระธาตุเมืองนคร: วิธีคิดในการนำเสนอวัตพระบรมธาตุวรมหาวิหารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
อ.ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์
——————-
ทางหน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยมาโดยตลอด

[post-views]