สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/home ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
3222 ปริญญาโท (สมัครด้วยวุฒิป. ตรี)
3223 ปริญญาเอก (สมัครด้วยวุฒิป. โท ทำวิทยานิพนธ์ล้วน 60 หน่วยกิต *เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานตรงกับแขนงวิชาและประสบการณ์การวิจัยแล้ว)
3225 ปริญญาเอก (สมัครด้วยวุฒิป. โท มีคอร์สเวิร์ค และวิทยานิพนธ์ *การเรียนคอร์สเวิร์คช่วยปรับพื้นฐาน และสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย)
3226 ปริญญาเอก (สมัครด้วยวุฒิป. ตรี มีคอร์สเวิร์ค และวิทยานิพนธ์ *การเรียนคอร์สเวิร์คช่วยปรับพื้นฐาน และสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย)

สิ่งสำคัญในการสอบ
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ตรงตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
2. แผนการวิจัย/ หัวข้อการวิจัย ที่แสดงให้กรรมการสอบเห็นศักยภาพทางวิชาการของท่าน

ข้อแนะนำ หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเป็นความรู้ในการสอบ
– ด้านภารตวิทยา วรรณคดีบาลี สันสกฤต เช่น ภารตวิทยา (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย) อินเดียมหัศจรรย์ (งานแปลจาก The Wonder that was India) ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) Handbook of Pali Literature (Oskar von Hinüber) ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (ผู้แต่ง เช่น จำลอง สารพัดนึก, มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นต้น) History of Indian Literature (M. Winternitz) เป็นต้น
– ด้านพุทธศาสนศึกษา เช่น กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พุทธธรรม (ป.อ. ปยุตโต) ประวัติพุทธศาสนา (ควรเป็นเล่มที่ปรับปรุงใหม่) พุทธศาสนามหายาน (สุมาลี มหณรงค์ชัย) History of Indian Buddhism (E. Lamotte) The foundation of Buddhism (Rupert Gethin) The World of Buddhism (H. Bechert and R. Gombrich) A concise History of Buddhism (A. Skilton) เป็นต้น

วิชาที่จะสอบ
1. ข้อสอบร่วมแขนง : ความรู้ด้านภารตวิทยา
2. ข้อสอบวิชาเฉพาะ : การอ่านแปลบาลี / การอ่านแปลสันสกฤต / ประวัติและอารยธรรมพุทธศาสนา / ประวัติวรรณกรรมบาลี-สันสกฤต / ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย *เลือกทำ2จาก5ข้อ*

หากท่านพร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมสมัครและมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสาขาวิชาของเรานะคะ

[post-views]