ภาควิชาปรัชญาเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ 2 รายวิชาคือ

วิชา Symbolic Logic (ตรรกวิทยาสัญลักษณ์) เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00-21.00 น. ผู้สอน: ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์

วิชา Ethics (จริยศาสตร์) เรียนทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนเรียนเพื่อรับการประเมินผลเป็นเกรด หรือ S/U (ผ่าน/ไม่ผ่าน) หรือ V/W (ผู้ร่วมฟังการบรรยาย)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ของค่าธรรมเนียมปกติ (ประมาณ 7,650 – 10,500 บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/nJD1KWRuSJrwGHJo8
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564
หลักฐานการสมัคร (อัปโหลดไฟล์)
– สำเนา Transcript แสดงผลการศึกษา
– สำเนาบัตรประชาชน
– ความเรียงแสดงความสนใจ วัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเรียน (ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล philosophy@chula.ac.th

หมายเหตุ:
1) ในกรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก ภาควิชาขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เรียน
2) ผู้สมัครสามารถมาเรียนตามเวลาที่ภาควิชากำหนดได้

[post-views]