ภาควิชาปรัชญาเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ 2 รายวิชา …

ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=11188 สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด …