โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดยอาจารย์ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ แห่งภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 19.00-21.00 น. ทาง Zoom Application และ Facebook Live เพจ Department of Philosophy, Chulalongkorn University

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง