วิธีการจัดการเรียนการสอน และช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ บุคลากร และนิสิต สามารถตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอน และช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  ของคณะอักษรศาสตร์ ที่เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยเลือกแผ่นงาน (sheet) ของแต่ละภาควิชา ที่นี่

**เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลจุฬาฯ (อีเมลที่เป็นรหัสนิสิตและรหัส CUNET) เพื่อดูข้อมูล** 

เช่น 644xxxxx22@student.chula.ac.th 

สำหรับบุคลากร @chula.ac.th

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากพบปัญหาในการเข้าชั้นเรียน ควรตรวจสอบข้อมูลในเอกสารนี้อีกครั้ง

[post-views]