ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีนิพนธ์รางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีนิพนธ์รางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ได้แสดงมุทิตาจิตบริจาคเงินให้แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2539 โดยให้จัดตั้งเป็นเงินทุนเพื่อนำผลประโยชน์มาใช้จ่ายเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการประพันธ์บทกวีหรือเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษสำหรับในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนเห็นควรกำหนดรับบทกวีนิพนธ์เข้าประกวด โดยมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม มีความยาวประมาณ 20-50 บรรทัด เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัลเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญผู้สนใจส่งกวีนิพนธ์ได้ที่ https://forms.gle/bcHyEz8s59J5r8Dg9