ขอนำเสนอวารสารอักษรศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

วารสารอักษรศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 8 บทความ ดังนี้
1. อักษรฟรัคทัวร์ (Fraktur): กุญแจอีกหนึ่งดอกสู่โลกแห่งภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
โดย อัคร เช้าฉ้อง และ พีระ พนารัตน์ 
2. หน่วยเสียงอักษรหมู่ 見 ในภาษาจีนยุคใกล้ : กรณีศึกษาการถ่ายถอดเสียงจากภาษาฮีบรู สู่ภาษาจีนในพระคริสตธรรมคัมภีร์หมวดเบญจบรรณ โดย ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
3. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์ส่วนบุคคล ในนวนิยายภาษาอังกฤษของสตรีฟิลิปปินส์พลัดถิ่น โดย รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
4. ภาพสตรีในสุภาษิตมลายู โดย นูรีดา อิบนิสุลัยมาน
5. การสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรื่อง Jacob beschließt zu lieben (เมื่อยาคอบตัดสินใจที่จะรัก) และ Der Mann, der das Glück bringt (บุรุษผู้มาพร้อมความสุข) ของคาตาลิน โดเรียน ฟลอเรสคู (Catalin Dorian Florescu) โดย อารตี แก้วสัมฤทธิ์
6. กวีนิพนธ์ดิจิทัลในบริบทสังคมไทยกับโครงการห้องปฏิบัติการกวีนิพนธ์ออนไลน์ : การสร้างและการเสพกวีนิพนธ์ดิจิทัลของไทย โดย ณัฐฤทัย พลอยหิรัญ และ ตรีศิลป์ บุญขจร
7. “COVID-19” ในมุมมองทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาการทำกิจกรรมประจำวัน ของชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์, อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์, ศุภโชค สุรวิด และ สิรีธร ศรีจิรารัตน์
8. รัฐบาลไทยกับปัญหาเชลยศึกชาวเกาหลีภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย เทพ บุญตานนท์ 
ผู้สนใจอ่านบทความในวารสารฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
—————————————————
วารสารอักษรศาสตร์ (Journal of letters) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม tier 1 (TCI 1) รับตีพิมพ์บทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดีศึกษา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ศิลปการละคร บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศึกษา ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา 
สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์บทความกรุณาคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/index

ข่าวที่เกี่ยวข้อง