ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ทางมนุษยศาสตร์ : ความท้าทาย ศักยภาพ และทิศทางในอนาคต”

นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์เป็นไปได้หรือไม่ งานวิจัยแบบ Frontier Research ทางมนุษยศาสตร์ควรเป็นอย่างไร ความท้าทายและศักยภาพของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันคืออะไร ขอเชิญทุกท่านมาร่วมอภิปรายในงานเสวนานี้
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ทางมนุษยศาสตร์ : ความท้าทาย ศักยภาพ และทิศทางในอนาคต” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30-19.30 น. ณ ห้อง Lotus 3-4 ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ และมีการจัดแบบ online คู่ขนาน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegis.com/home (โปรดเลือกวันที่ 3 ส.ค. และหัวข้อที่ 81)
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม