TCAS66 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด TCAS66 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 5 โครงการ จำนวนรับ 80 คน
รอบที่ 2 โควตา (Quota) 4 โครงการ จำนวนรับ 18 คน
***รอบที่ 1 และ 2 เกณฑ์การรับและคุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการกำหนด
รอบที่ 3 แอดมิดชัน (Admission) จำนวนรับ 232 คน
– เกณฑ์การรับรอบที่ 3
* GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
* เกณฑ์คะแนน A-level ที่ใช้
– ภาษาไทย 25%
– ภาษาอังกฤษ 25%
– สังคมศึกษา 25%
– เลือกสอบ 25%
: คณิต 2/ฝรั่งเศส /เยอรมัน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน/บาลี/สเปน
* ไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์

สามารถเข้าดูรายละเอียดแต่ละโครงการได้ที่
http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html
#Chula#อักษรจุฬา#TCAS66#Dek66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง