ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่ “ภาษาไทยมาจากไหน”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่
“ภาษาไทยมาจากไหน”

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษากลางที่คนไทยจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายใช้สื่อสารกัน ในปัจจุบัน ภาษาไทยพูดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมสำคัญของโลกสองอารยธรรมคืออารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย ถึงแม้จะเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มไท ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาตระกูลขร้า-ไท แต่ที่มาของภาษาไทยก่อนสมัยสุโขทัยยังเป็นปริศนาที่คนไทยโดยทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกุญแจสำคัญในการตอบคำถามว่าคนไทยมาจากไหน นอกจากนี้ ในโลกทัศน์ของคนไทยโดยทั่วไปมักมองว่าภาษาไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาสันสฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณของอารยธรรมอินเดีย และภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาของอารยธรรมเขมรซึ่งเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่อารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์กับภาษาจีนโบราณ อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอารยธรรมจีนต่อการกำเนิดของภาษาไทย

ภาควิชาภาษาศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดของภาษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นคำถามที่คนในสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงเห็นควรจัดโครงการอบรม “ภาษาไทยมาจากไหน” โดยเน้นที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ในตระกูลขร้า-ไท และภาษาตระกูลอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ประเด็นถิ่นกำเนิดและการแพร่ของภาษากลุ่มไทเข้ามายังดินแดนประเทศไทย และประเด็นอิทธิพลของภาษาจีนโบราณ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่มาของภาษาไทยอันเป็นรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมไทย

เริ่มวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00-16:00 น. รวม 3 ชั่วโมง
สมัครได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อน

[post-views]