รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 

เรื่อง: “การตระหนักรู้คุณค่าของชีวิตในโลกหลังความตายของตัวละครเอกชายในนวนิยายเรื่อง ขอเเพียงอีกวัน (For One More Day) ของมิตซ์ อัลบอม

วิทยากร: คุณกัลยรักษ์  หมั่นหาดี นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

ผู้ดำเนินรายการอ.ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 

เรื่อง: “คติชนและวิถีชนของผู้เลี้ยงควายในจังหวัดชลบุรี”

วิทยากร: คุณชุตินันท์ มาลาธรรมนิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชน ภาควิชาภาษาไทย

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.กัญญา วัฒนกุล อาจารย์ประจำศูนย์ไทยศึกษา

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 

เรื่อง: “เรื่องเล่าจากพืชในละครโน”

วิทยากร: ผศ.ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.กัญญา วัฒนกุล อาจารย์ประจำศูนย์ไทยศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 

เรื่อง: “ความ (ไม่) เป็นสินค้าของงานศิลปะ”

วิทยากร: รศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

 

[post-views]