รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” ประจำเดือนมกราคม 2567

“รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย ” ประจำเดือนมกราคม 2567 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 

รังฟังย้อนหลังได้ที่ https://soundcloud.com/arts_chula-research-affair-division 

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 

เรื่อง: “Vietnam’s Law on Access to Information from Records Management Perspective: An Overview”

วิทยากร: MR Duc Ha Minh Minh นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 

เรื่อง: “แกะรอยงานวิจัยบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไทยในรอบ 5 ปี (2018-2022) บนเวทีโลก”

วิทยากร: รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 

เรื่อง: “Digital Literacy กับ SMEs จะไปต่อหรือพอแค่นี้?”

วิทยากร: ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 

เรื่อง: “War, peace, & cultural heritage
ภาวะผู้นำแห่งสันติภาพกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม”

วิทยากร: คุณธนัชชา สุวรรณเวช
นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

[post-views]