รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

“รายการวิทยุ “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย ” ประจำเดือนมกราคม 2567 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 

รังฟังย้อนหลังได้ที่ https://soundcloud.com/arts_chula-research-affair-division 

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง: “เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทย”

วิทยากร: รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง: “โลกเดือด”

วิทยากร: ผศ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง: “ภูมิศาสตร์กับเทคโนโลยี”

วิทยากร: รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: อ.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง: “นอนฮิวแมน” ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับการสำรวจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสรรพสิ่่ง

วิทยากร: อ.ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.กัญญา วัฒนกุล อาจารย์ประจำศูนย์ไทยศึกษา

 

[post-views]