อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัยเรื่อง “การถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัยเรื่อง “การถอดองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9