อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงหลัก”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงหลัก” จัดโดย โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9