ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อ ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน ให้กับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปเป็นวิทยากรหัวข้อ ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.45 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง