รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ เรื่อง “Food and Nutrition Education in School Lunch Programs of Primary Schools in Japan and Thailand”

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ เรื่อง “Food and Nutrition Education in School Lunch Programs of Primary Schools in Japan and Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ความหวัง พลัง และวิถีตะวันออก: การสร้างทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.50 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง