อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสำรวจเอกสารเชิงคัมภีร์จากแหล่งต้นฉบับและเอกสารทางโบราณคดีในต่างประเทศ”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสำรวจเอกสารเชิงคัมภีร์จากแหล่งต้นฉบับและเอกสารทางโบราณคดีในต่างประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 -14.20 น. และเวลา17.30 – 20.20 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา