อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในประเด็นเรื่อง “พุทธศิลปกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะ : กรณีศึกษาวัดสุทธิวราราม เขต สาทร กรุงเทพมหานคร”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในประเด็นเรื่อง “พุทธศิลปกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะ : กรณีศึกษาวัดสุทธิวราราม เขต สาทร กรุงเทพมหานคร” โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง