อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุดในสังคมวิทยากรแบบเปิด”

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดกลาง และสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุดในสังคมวิทยากรแบบเปิด” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา