อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการรับส่งบทความของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI): ปัญหาและทางออก”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการรับส่งบทความของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI): ปัญหาและทางออก” เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา