อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาวิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้”

อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาวิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้” ในวันศุกร์ที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง