ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง “ดุริยพาทยารมย์ ชุด ทศเทพอภิวันทนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง “ดุริยพาทยารมย์ ชุด ทศเทพอภิวันทนา” เพื่อเก็บมูลในงานวิทยานิพนธ์ของ นายเดชน์ คงอิ่ม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง