รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 3500601 สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 3500601 สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง