รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 3500601 สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในรายวิชา 3500601 สัมมนาวิธีการวิจัยและสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 (TOPIK I)”