ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “เสวนาญี่ปุ่นศึกษาด้านการแปล – การถ่ายทอดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการเป็นนักแปลญี่ปุ่น – ไทย ไทย – ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง  “เสวนาญี่ปุ่นศึกษาด้านการแปล – การถ่ายทอดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการเป็นนักแปลญี่ปุ่น – ไทย  ไทย – ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23  ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง