รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน , 1 และ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง