อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสาขาวิชาจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรกดกทางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง