ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา SM512 “Social System Analysis”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา SM512  “Social System Analysis” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางสังคม ในหัวข้อ “หลักการทางพุทธศาสนากับระบบสังคม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 – 15:50 น. ณ อาคารเรียนคณะสังคมศาสตร์ ห้องเรียน 603 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง