ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การบริหารจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล: การดูแลรักษา การสงวนรักษาและอนุรักษ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การบริหารจัดการสารสนเทศ ดิจิทัล: การดูแลรักษา การสงวนรักษาและอนุรักษ์” ในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง