ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09:30 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง