ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยประเด็นการลักลอกงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยประเด็นการลักลอกงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง