คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากกลุ่มภารกิจคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารีอยุธยา จังหวัดพระนครอยุธยา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง