คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ (Reviewer) ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ (Reviewer) ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง