ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14:00 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง