ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง