ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการครั้งที่ 2 เรื่อง “วรรณกรรมและการแปล” ในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการครั้งที่ 2 เรื่อง “วรรณกรรมและการแปล” ในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา