ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “จัดการความรู้อย่างไรให้งานราบรื่น : กรณีศึกษาจากงานห้องสมุด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ไป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “จัดการความรู้อย่างไรให้งานราบรื่น : กรณีศึกษาจากงานห้องสมุด” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:00 -14:45 น. ณ ห้องประชุม R217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต ศาลายา)  

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา