รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการเสวนาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บในวรรณกรรมญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเป็นวิทยากรรายการเสวนาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บในวรรณกรรมญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 13:40 – 14:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ทางเพจสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา