อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th Haruki Murakami International Symposium 2023

อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Center for Murakami Haruki Studies, Tamkang University ไปเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th Haruki Murakami International Symposium 2023 จัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ณ Tamkang University ประเทศไต้หวัน 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา