ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 /2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากประธานกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 /2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง