รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้อง HU 2302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง