อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ได้รับเชิญจากไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างเสริมสามัตถิยะด้านภาษาไทย ชุดองค์ความรู้ภาษาเขมร

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างเสริมสามัตถิยะด้านภาษาไทย ชุดองค์ความรู้ภาษาเขมร ; อักษราวิชชาจารย์ ซึ่งมีเนื้อหาในเชิงวิชาศัพทมูลวิทยา ชื่อตอน ภาษาเขมรเพื่อการสอนภาษา ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567  เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง