รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นลักลอกงานทางวิชาการ” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นลักลอกงานทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง