ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาภาพถ่ายและทฤษฎีภาพถ่าย (Photography and Theory of Photography)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา 310 395-59 ภาพถ่ายและทฤษฎีภาพถ่าย (Photography and Theory of Photography) และรายวิชา 310 334-164 ภาพถ่ายและทฤษฎีภาพถ่าย (Photography and Theory of Photography) ในภาคการศึกษาปลาย หัวข้อ “ภาพถ่ายในนวนิยาย “ลาม็องต์” ของดูราส” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 15:40 น. ณ ห้อง บค.508 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพร

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง