ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16:30 – 18:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง